فرم همکاری درخواست تدریس

مشخصات فردی :

سوابق علمی و تحصیلی
مقطع معدل رشته تحصيلي سال خاتمه نام موسسه آموزشي
 
دروسی که علاقه مند به تدریس آنها هستید
گروه درس سایر
 
دروسی که در آنها جزوه اختصاصی دارید
وضعیت شغلی (در حال حاضر)
عنوان شغلی سنوات خدمت محل خدمت
آموزش در خانه و خارج از کشور
نام موسسه زمان تا عناوین دروس مقطع تحصیلی
 
عضویت در مجامع داخلی و خارجی
نام مجمع موضوع فعالیت نوع فعالیت زمان تا
 
آشنایی با زبان انگلیسی :

              
Latest News
Users
Contact
(+98)21-8695
+98218695
info@ibtc.ir
#1204, Hamedan Alley, North Kargar St., Enqelab Sq., Tehran, IRAN
(+98)21-8695
(+98)21-8695
#1204, Hamedan Alley, North Kargar St., Enqelab Sq., Tehran, IRAN
Stats
Number of visitors: 4736561 visit
Visitors Today : 49369 Person
Online: 766 Person